Foto: Kees Bakker

 

Foto: Kees Bakker

1
1

Inschrijving wijzingen

Klik hier om naar het wijzigingsformulier te gaan.

Deelnemersinformatie:

 • Melden voor de StormRun:
  Alle deelnemers dienen zich een uur voor de run te melden. Zorg ook dat je ruim op tijd voor je starttijd bij het startvak aanwezig bent. Ben je te laat, dan kan je niet starten. We roepen je ook nog om, dus houdt de presentatoren in de gaten. Op het start/finish terrein staat duidelijk vermeld waar je, je moet melden. Daar krijg je ook je wedstrijdshirt en je polsbandje. Deze ben je verplicht te dragen tijdens de wedstrijd. Volbreng je een van de hindernissen niet, dan wordt je polsbandje afgeknipt.
 • Starttijden:
  Staan in het blok hierboven.
 • Tassen:
  Je kunt je tas achter laten bij de bewaakte tassenopslag. Je deelnemersnummer correspondeert met je tasnummer. Alleen jij kunt dus je eigen tas weer ophalen met je wedstrijdshirt.
 • Douchen en omkleden:
  Op het start/finish terrein zijn douches en kleedruimtes aanwezig. Het is NIET toegestaan om deze ruimtes met vieze kleding te betreden. Trek zo veel mogelijk de vieze kleding uit voordat je naar binnen gaat, dan houden we de ruimtes zo veel mogelijk schoon en beschikbaar voor iedereen.
 • Praktisch:
  • Het beste draag je een nauwsluitende broek (tight) of een strakke trainingsbroek.
  • Bij kouder weer is het raadzaam een thermoshirt te dragen. Je deelnemersshirt draag je over de andere lagen heen.
  • Neem een plastic tas mee voor je natte en vieze kleding.
  • Er is geen pinautomaat aanwezig op het terrein. In het naast Deest gelegen Winssen is het wel mogelijk te pinnen.
 • Gevonden voorwerpen:
  Op deze pagina staan de gevonden voorwerpen die na de Run verzameld zijn.
 • Annulering bij extreem weer:
  We gaan er niet van uit, maar de kans op extreem weer kunnen we nooit uitsluiten. Mochten we desondanks toch genoodzaakt zijn om de wedstrijd i.v.m. extreme weersinvloeden te annuleren, dan vindt er geen restitutie plaats. In overleg met de Survivalbond Nederland plannen we dan een nieuwe wedstrijddag in.

Route en parkeren:

Het start/finish terrein is bij sportpark Kremershof (StormOutdoor 2.0 en voetbal vereniging S.C.D.-‘33). Hier zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar.

U kunt parkeren op de kweldam. Letop deze straat is tijdens de run eenrichtingsverkeer en alleen aan de rechterzijde mag u parkeren.

Vol de borden stormrun als u aan komt rijden.

Het adres van Sportpark Kremershof is:
Kweldam 4-A
6653 CC Deest

Je kunt je route hier plannen.

Toeschouwers:

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Kom je sportkameraden, vrienden, familie en kennissen aanmoedigen. Uiteraard is er langs de route voldoende ruimte om te komen kijken, maar we hebben ook een fietsroute uitgezet, zodat je mee kan rijden met de deelnemers. De routes zijn terug te vinden op deze website bij het parcours en liggen tijdens de dag zelf klaar bij de inschrijfbalie.

Algemene voorwaarden:

Doordat we onder auspiciën van de Survivalrun bond dit evenement organiseren, is automatisch het deelnemers reglement van de SBN van toepassing.
Bekijk reglement hier: Deelnemers reglement Survivalrun Bond.

Verder zijn onze eigen Algemene voorwaarden van toepassing, zie hieronder.

Algemene voorwaarden StormRun:

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wedstrijd: StormRun

1.2 Organisator: Stichting SurvivalRun Deest, statutair gevestigd te Deest, Nederland.

1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor de Wedstrijd heeft ingeschreven en door organisator is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de Deelnemer aan de Wedstrijd.

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit maken van de overeenkomst.

 1. Inschrijving en deelname

2.1 Deelname aan de Wedstrijd is slechts mogelijk indien de inschrijving via de website www.stormrun.nl of www.survivalbond.nl volledig en naar waarheid is ingevuld en het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van de Wedstrijd volledig is voldaan. Door inschrijving gaat de Deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2.2 De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan de Wedstrijd indien op de dag van het Evenement de minimum leeftijd van 10 jaar is bereikt.

2.3 De deelname aan de Wedstrijd geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de inschrijfgegevens.

2.4 Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Voor uitzonderlijke gevallen kan per e-mail een verzoek bij de wedstrijdorganisatie ingediend worden: (inschrijving@stormrun.nl). De beslissing van de wedstrijdorganisatie over een dergelijk verzoek is bindend.

2.5 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten de Wedstrijd geen doorgang te laten vinden. Reeds voldane inschrijfgelden worden in dat geval gerestitueerd. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid van Organisator ontstaan voor door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Wedstrijd.

 1. Risico, aansprakelijkheid en verzekering

3.1 Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. De Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei door de Deelnemer geleden schade of persoonlijk letsel die de Deelnemer lijdt als gevolg van deelname.

3.2 De Deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor het risico en de schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte inschrijvingsgegevens.

3.3 In aanvulling op 3.1 is de door de Organisator ingehuurde exploitant van de kleedaccommodatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen uit/in de kleedaccommodatie tijdens de Wedstrijd.

3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan de Wedstrijd. De Deelnemer is (aanvullend) verzekerd voor ongevallen tijdens wedstrijden die worden georganiseerd onder auspiciën van de Survivalrun Bond Nederland (SBN). De Survivalrun bond Nederland is aanspreekpunt voor het indienen en afwikkelen van een schadeclaim op de (aanvullende) ongevallenverzekering.

3.5 Indien ondanks het bepaalde in het eerste, tweede of derde lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.6 De Deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Wedstrijd.

3.7 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Wedstrijd. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.8 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de Wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

 1. Portretrecht en persoonsgegevens

4.1 Deelnemer verleent toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond de Wedstrijd gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

4.2 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos bezwaar aan te geven middels geschrift of e-mail aan de PR-commissie van de Organisator (info@stormrun.nl), waarna de Organisator het verstrekken van de gegevens zal stopzetten. De Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of dagbladen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

5.1 Deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Nederlandse recht.

5.2 Alle geschillen welke in verband met deze overeenkomst of uit deze overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – bij uitsluiting worden beslecht door (de President van) de Arrondissementsrechtbank te Arnhem behoudens appel en cassatie.

Uitslagen:

Voor de uitslagen verwijzen we je naar de UVP website.
De linkjes staan naar UVP in ons menu.